Villa Aske har geoenergi

Under sommaren 2017 installerades det sista och nu drivs Villa Aske till fullo med geoenergi. Anläggningen är uppdelade på tre stycken mindre anläggningar med totalt 30 stycken borrhål med djup på 200–230 meter. Tillsammans med tre stycken elpannor kommer geoenergianläggningarna leverera hela Villa Askes värme- och varmvattenbehov på 1175 MWh. Genom att vi använder geoenergi minskar våra utsläpp av koldioxid med 275 ton per år. Den tillförda energin för värme och kyla sjunker med 66 % vilket motsvarar 778 MWh.

Vad är geoenergi?

Geoenergin kommer ursprungligen till cirka 95 % från solenergi som lagras i mark, berg och grundvatten. Resterande 5 % kommer från jordens inre, den geotermiska värmen. Bergets, jordens och grundvattnets temperatur tillsammans med en värmepump som drivs av el, används för att i första hand värma fastigheter. Bergvärme är den vanligaste förekommande formen av geoenergi i Sverige och syftar till att värme utvinns ur berget. Utvinning av kyla och användning av grundvatten i så kallade akvifärlager är då inte inkluderat.

Varför använda geoenergi?

Den senaste tidens fokus på klimatfrågor och energieffektiviseringar har inneburit ett stort intresse för förnybara energikällor. EU och Sverige betraktar geoenergin som förnybar. Geoenergi används idag till allt från uppvärmning av villor till kylning av industri. Sverige är ledande i Europa avseende användande av geoenergi för uppvärmning av fastigheter.

 

Förutsättningarna för geoenergi är goda i Sverige tack vare våra varma somrar och kalla vintrar som passar mycket bra för uttag och lagring av energi ur jord, berg och grundvatten. En annan fördel för geoenergin är att den svenska berggrunden generellt sett har goda värmeledande egenskaper. I och med att berg har bättre värmeledande egenskaper än jord är det fördelaktigt att jordlagret ofta är tunt eftersom det innebär att man inte behöver borra lika djupt för att nå berget. Detta är även ekonomiskt fördelaktigt vid installationen.

SNABB OFFERT